Výroční finanční zpráva
2022
ASOLERO SICAV a.s.
za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022


2

Obsah
Obsah ...................................................................................................................................................................... 2

Čestné prohlášení ................................................................................................................................................... 4

Informace pro akcionáře ......................................................................................................................................... 5

Přehled podnikání, stav majetku investičního Fondu a majetkových účastí ........................................................ 20

Profil Fondu a skupiny ........................................................................................................................................... 28

Zpráva o vztazích ................................................................................................................................................... 38

Účetní závěrka k 31. 12. 2022 ............................................................................................................................... 39

Komentáře k účetním výkazům k 31. 12. 2022 ..................................................................................................... 42

Dodatečné poznámky k účetním výkazům ............................................................................................................ 51

Zpráva auditora ..................................................................................................................................................... 59


3

Pro účely výroční finanční zprávy mají níže uvedené pojmy následující význam:

Pro účely výroční finanční zprávy mají níže uvedené právní předpisy následující význam:

AMISTA IS

AMISTA in
vestiční společnost, a.s., IČO: 274 37

558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00

ČNB
Česká národní banka

Den oceně
Poslední den Účetního období

Fond
ASOLERO SICAV a.s., IČO: 065 86 546, se sídlem Brno

Černá Pole, třída Kpt. Jaroše
1844/28, PSČ:

602
00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7855.
Účetní období
Období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Investiční část Fondu

Majetek a

dluhy Fondu z

jeho investiční činnosti ve smyslu
ust. § 164 odst. 1

ZISIF.

Neinvestiční část Fondu

Ostatní jmění Fondu nespadající do Investiční části Fondu ve smyslu

ust. § 164 odst. 1

ZISIF.

Dohoda FATCA
Dohoda mezi Českou republikou a

Spojenými státy americkými o

zlepšení dodržování daňových předpisů
v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích
a jejich oznamování obecně známá jako Foreign Account Tax Compliance Act, vyhlášená pod č. 72/2014
Sb.m.s.
Zákon o auditorech
Zákon č. 93/2009 Sb., o

auditorech a

o

změně některých zákonů (zákon o

auditorech), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon o

daních z

příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o

daních z

příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o

účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZISIF

Zákon č. 240/2013 Sb., o

investičních
společnostech a

investičních fondech, ve zněpozdějších předpisů

ZMSSD
Zákon č. 164/2013 Sb., o

mezinárodní spolupráci při správě daní a

o

změně dalších souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
ZOK
Zákon č. 90/2012 Sb.,
o

obchodních společnostech a

družstvech (zákon o

obchodních korporacích), ve
znění pozdějších předpisů
ZPKT

Zákon č. 256/2004 Sb., o

podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška

Vyhláška č.

234/2009 Sb., o

ochraně proti zneužívání

trhu a

transparenci, ve znění pozdějších předpi