Prostřednictvím našich fondů se mohou kvalifikovaní investoři podílet na investičních aktivitách s různým zaměřením a investičními cíly.

Postup investování

Představení investičního produktu
Seznámení investora s investičním produktem a strategií konkrétního fondu, poskytnutí statutu a dalších podkladů
Investiční rozhodnutí Rozhodnutí investora o investici do daného fondu
Identifikace a kontrola investora
Provedení úkonů podle AML zákona
Ověření kvalikovanosti investora a test vhodnosti
Ověření kvalifikovanosti investora a v případě investovaných prostředků do 125.000 EUR test vhodnosti vybraného produktu pro daného investora z pohledu jeho zkušeností
Podpis smlouvy a pokyn k úpisu cenných papírů
Uzavření smluvní dokumentace k úpisu cenných papírů
Platba
Úhrada částky za upisované cenné papíry
Vydání cenných papírů
Vydání cenných papírů v příslušné formě (listinné či zaknihované)

Máte zájem investovat?

Kontaktujte nás