Alternativní fondy a jejich činnost prochází v České republice od roku 2006 postupným vývojem, od roku 2013 pak na bázi jednotné evropské regulace směrnicí o správcích alternativních fondů (AIFMD).

Historie

Vznik a fungování fondů kvalifikovaných investorů v České republice byl odstartován novelou zákona o kolektivním investování s účinností od 26. května 2006, na základě které byl mezi speciální fondy, do té doby určené pouze pro kolektivní investování veřejnosti, zařazen fond určený pro investování kvalifikovaných investorů za podmínek nižší regulace a vyšší míry flexibility při stanovování investiční politiky, s volnějšími investičními limity apod., v porovnání s fondy určenými pro investory z řad veřejnosti.

Prvním fondem kvalifikovaných investorů v České republice se stal na základě povolení ČNB ze dne 16. ledna 2007 Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA, AMISTA investiční společnost, a.s.

Aktuální stav

K polovině roku 2018 v České republice existuje přes 200 fondů kvalifikovaných investorů.

Budoucnost

Česká republika má vytvořenu celou řadu předpokladů pro úspěšný rozvoj sektoru správy alternativních fondů:

 • stabilní bankovní systém,
 • rozvinutý systém služeb pro správu fondů na vysoké odborné úrovni,
 • polohu v centrální Evropě,
 • náskok v zemích střední a východní Evropy,
 • vysoký počet smluv o zamezení dvojího zdanění,
 • nízké ceny poskytovaných služeb.

Přestože ČR byla první zemí v Evropě, která zavedla alternativní fondy do svého právního systému, jejich budoucnost je závislá na:

 • stabilitě legislativních a daňových podmínek fungování fondů s důrazem na mezinárodní konkurenceschopnost v rámci EU,
 • veřejné politické mezinárodní podpoře tohoto sektoru.

Cílem je:

 • zvýšit HDP pomocí růstu sektoru vysoce odborných finančních služeb,
 • zvrátit nepříznivou situaci, kdy v ČR je spravován pouze mizivý podíl investic v rámci Evropy,
 • chopit se příležitostí vytvářených jednotnou evropskou regulací alternativních fondů (direktiva AIFM) a přilákat administraci fondů zahraničních správců do ČR,
 • zajistit pozitivní dopady pro státní rozpočet, zvýšit výběr daní.

Máte zájem o další informace?

Kontaktujte nás