Fondy kvalifikovaných investorů mohou být zřizovány v různých právních formách a typech, které souvisí s celkovým strukturováním fondu a jeho investičním zaměřením, možnostmi vstupu a výstupu investorů a řadou dalších parametrů.

Formy a typy fondů

Fondy mohu být zakládány jako právnické osoby anebo bez právní osobnosti:

  • běžná právnická osoba (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, evropská společnost, družstvo),
  • SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem),
  • komanditní společnost na investiční listy,
  • podílový fond,
  • svěřenský fond.

Typ fondu se váže k právní formě a obecně fondy fungují ve dvou podobách:

  • otevřený fond – umožňuje průběžně vstup a výstup investorů,
  • uzavřený fond – po získání kapitálu od investorů se fond uzavírá.

Podfondy

Podfond je částí fondu, která může mít definovánu odlišnou investiční strategii a zaměření. Jednotlivé podfondy jsou vzájemně majetkově odděleny a vydávají vlastní investiční akcie s právem zpětného odkupu. V rámci jednoho fondu je tedy možné efektivně vytvářet oddělená portfolia pro různé investory a investiční záměry. Podfondy lze zřizovat pouze v případě fondu ve formě SICAV.

Formy FKI detailně

Běžná právnická osoba

Akciová společnost, společnost s ručením omezeným, evropská společnost, družstvo.

SICAV

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV, Société d'investissement à capital variable) je speciální právní formou vyhrazenou pro použití v oblasti investičních fondů. Jedná se o otevřenou strukturu vycházející z běžné akciové společnosti, kterou doplňuje o flexibilní možnosti pro vstup a výstup investorů. V rámci SICAV je oddělena zakladatelská (provozní) a investiční část fondu, a to interním způsobem nebo vytvořením jednoho či více podfondů. V souvislosti s tímto rozdělením SICAV vydává dva druhy akcií – zakladatelské akcie (určené zakladatelům) disponující hlasovacími právy a investiční akcie (určené investorům) s právem odkupu a typicky bez hlasovacích práv.

Komanditní společnost na investiční listy

Komanditní společnost na investiční listy je komanditní společností, v níž pouze jeden společník ručí za její dluhy neomezeně tj. komplementář a podíly společníků, kteří ručí za její dluhy omezeně, jsou představovány investičními listy tj. komanditisty. Investiční list je cenný papír, převoditelnost nelze omezit nebo vyloučit, možnost vydávat různé druhy investičních listů, se kterými budou spojena zvláštní práva.

Podílový fond

Podílový fond je souborem majetku bez právní subjektivity nabývající otevřené nebo uzavřené podoby. Vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem podílníkům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů.

Svěřenský fond

Svěřenský fond je obdoba v zahraničí často používaného trustu nemající právní subjektivitu a sloužící k shromáždění aktiv a zajištění vůle zakladatele. Zakladatel svěří definovaný majetek správci, kterým je v případě investičního svěřenského fondu investiční společnost, aniž by se majetek dostával do vlastnictví daného správce. Ten pouze vykonává správu majetku a zajištuje plnění ze svěřenského fondu tzv. obmyšleným osobám.

Máte zájem o další informace?

Kontaktujte nás