Při strukturování fondů a jejich zakládání je třeba mít na paměti důležitá regulatorní specifika tohoto investičního nástroje.

Předpoklady k činnosti FKI

Fond kvalifikovaných investorů je regulovaným nástrojem a má stanoveny následující povinné parametry.

Finanční požadavky

Základním finančním předpokladem je hodnota fondového kapitálu, která musí do 1 roku od vzniku fondu dosáhnout a dále činit nejméně 1,25 mil. EUR. V případě fondů investujících více než 90 % majetku do účastí na společnostech nebo duševních práv činí minimální hodnota fondového kapitálu 1 mil. EUR.

Diverzifikace aktiv

Hodnota jednoho aktiva činí maximálně 35 % hodnoty majetku fondu.

Mnohost investorů

Fond kvalifikovaných investorů má obecně nejméně 2 investory, horní limit není stanoven.

Povolení k činnosti

Výkon činnosti obhospodařovatele, administrátora, depozitáře a promotéra fondu je možný pouze s povolením České národní banky.

Kvalifikovaní investoři

Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pro investování zkušených privátních investorů a profesionálních institucionálních investorů.

Kvalifikovaným investorem je zejména fyzická nebo právnická osoba, česká i zahraniční, která investuje:

  • nejméně € 125.000 a potvrdí, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu;
  • počínaje 1. 6. 2016 rovněž nejméně CZK 1 mil. Kč, pokud administrátor příslušného fondu potvrdí, že investice odpovídá jejímu finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem.

Institucionálním investorem je zejména banka, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, penzijní fond a další.

Cenné papíry vydávané fondy kvalifikovaných investorů mohou být investorům nabízeny a obchodovány veřejně.

Založení fondu

Proces založení investičního fondu je odlišný v režimu obhospodařovaného a samosprávného fondu. Fond obhospodařovaný investiční společností vyžaduje pouze zápis do seznamu vedeného ČNB, zatímco ke vzniku samosprávného fondu je nezbytné povolení ČNB.

Fond obhospodařovaný investiční společností

Fond v režimu obhospodařování

 

Samosprávný fond s administrátorem

Fond v režimu administrace

Máte zájem o další informace?

Kontaktujte nás