Při správě fondu se standardně využívá služeb několika subjektů, mezi které patří zejména obhospodařovatel, administrátor a depozitář. Při jejich praktické činnosti se zohledňují volitelně nastavitelné parametry daného fondu.

Uspořádání správy fondu

Uspořádání správy fondu

Obhospodařování fondu

Obhospodařovatel fondu zajišťuje zejména komplexní řízení investic a rizik. Nejčastějšími schématy jsou obhospodařování a administrace fondu vykonávaná investiční společností anebo obhospodařování prováděné fondem interně (tzv. samosprávný fond) a administrace vykonávaná investiční společností.

Administrace fondu

Administrátor fondu provádí činnosti spojené s vydáváním a odkupem cenných papírů, vedením účetnictví, stanovováním hodnoty cenných papírů, reportingem investorům a dalším subjektům, oceňováním a dalšími službami nezbytnými pro řádný provoz fondu.

Depozitář

Úlohou depozitáře je opatrovat majetek fondu a provádět související kontrolní činnosti, v rámci kterých zejména eviduje a kontroluje finanční pohyby, vydávání a odkupování cenných papírů, stanovování hodnoty cenného papíru a další. Svoji činnost depozitář provádí na základě depozitářské smlouvy a v zájmu fondu a jeho investorů. V rámci výkonu této služby spolupracuje úzce s obhospodařovatelem a administrátorem fondu.

Promotér

Subjekt, který obchodně rozhodl o zřízení fondu a jehož jméno fond nese. Promotér zajistil pro správu fondu obhospodařovatele, administrátora a depozitáře a tyto subjekty má možnost změnit.

Správa fondu prakticky

Statut fondu

Statut fondu je základním dokumentem upravujícím existenci a činnost fondu a je určen investorům a subjektům vykonávajícím správu fondu a související činnosti. S ohledem na povahu fondů kvalifikovaných investorů nejsou statuty těchto fondů obvykle uveřejňovány.

Mezi základní informace obsažené ve statutu fondu patří identifikace fondu a jeho obhospodařovatele, administrátora, depozitáře a dalších subjektů, investiční zaměření a politika fondu, pravidla hospodaření fondu, informace o cenných papírech vydávaných fondem ad.

Audit hospodaření

V rámci požadavku na transparentní hospodaření fondu jsou účetní závěrky a výroční zprávy fondu povinně ověřovány nezávislým auditorem, reportovány České národní bance a zpřístupňovány investorům fondu.

Monitoring a úschova aktiv

Úschovu aktiv (případně kontrolu aktiv, pokud jejich povaha vylučuje fyzickou úschovu) a jejich monitoring průběžně provádí depozitář fondu.

Oceňování

Majetek a dluhy investičního fondu z investiční činnosti se oceňují reálnou hodnotou podle mezinárodních účetních standardů.

Reporting finančních ukazatelů

Finanční ukazatele fondu jsou ve stanovených lhůtách reportovány České národní bance zpřístupňovány investorům fondu.

Financování fondů

Kromě vlastních zdrojů získaných od investorů mohou využívat FKI rovněž cizích zdrojů financování, mohou tedy přijímat úvěry a půjčky a vydávat dluhopisy.

Máte zájem o další informace?

Kontaktujte nás