První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. (PHF) je fondem kvalifikovaných investorů, zaměřený na investice a strategický rozvoj portfolia společností aktivních v oblasti zdravotnictví. Patří sem především sítě ambulancí a společnosti zaměřené na sektor zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění. Tyto se aktivně rozvíjejí v rámci celé ČR a nově vstupují i na Slovensko. Nad nimi stavíme návazné zdravotní služby, domácí péči, léčebny dlouhodobě nemocných, síť alergologů a síť rehabilitací.
 
Investičním cílem PHF je efektivně investovat prostředky investorů do pečlivě vybraných subjektů, strategicky je rozvíjet a přinášet investorům fondu nadstandartní výnosy ve středním a dlouhodobějším období.
 
Mezi největší projekty PHF patří společnost MOJE AMBULANCE a.s., která je největší sítí ordinací praktických lékařů pro dospělé v České republice. Společnost byla založena v Ostravě v roce 2007 a za dobu své existence se rozšířila do 19 měst napříč celou republikou a v současné době registrujeme ve 31 pobočkách téměř 200 000 klientů. Podobně funguje společnost MALÉ ZDRAVÍ, síť praktických lékařů pro děti a dorost, která je prvním zdravotnickým zařízením tohoto typu.

V roce 2021 se významnou součástí portfolia stal sektor zařízení poskytujících následnou péči. V současné době poskytujeme dlouhodobou lůžkovou péči v Ostravě, Brně a Frýdku Místku. Další 3 zařízení jsou ve fázi výstavby. Koncem roku 2022 vstoupil PHF jako majoritní vlastník do společnosti Chronicare Group.
 • Cílový výnos
  20 %
 • Zaměření fondu
  investice do zdravotnictví
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  0 - 5 %
 • Poplatek za správu
  2 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  0 % od 1. 1. 2027
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1.000.000 Kč
 • Frekvence oceňování
  roční
 • Výkonnostní odměna
  blíže uvedeno v odst. 12.3.1 Statutu podfondu

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.