Provoz fondů kvalifikovaných investorů podléhá rozsáhlé zákonné regulaci a naším cílem je zajistit dohodnutý rozsah služeb tak, aby výsledkem byla spokojenost investorů při dodržení všech předpisů a odborné péče.

 

 

Administrace fondu se zaměřuje se na vedení účetnictví, stanovování hodnoty cenných papírů, správu daní, plnění informačních povinností vůči předepsaným subjektům a kontinuální výkon dalších činností spojených s provozem investičního fondu.

 

 

60
Provádíme administraci pro 60 fondů kvalifikovaných investorů.
57
Provádíme administraci pro fondy s aktivy přes 57 mld. Kč.

Administrace fondů

V roli administrátora poskytujeme fondu služby v rozsahu této role, jejíž náplní jsou zejména tyto činnosti:

  • vedení účetnictví
  • oceňování jeho majetku a dluhů
  • výpočet aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného fondem
  • vedení seznamu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem
  • zajišťování vydávání a odkupování cenných papírů vydávaných fondem
  • vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy tohoto fondu
  • informační servis investorům
  • plnění povinností vůči České národní bance
  • plnění povinností vůči depozitáři fondu
  • a další

Součástí služeb administrátora je i zajišťování některých dalších služeb v oblastech práva a daní a některé další oblasti aktivit.

Outsourcing služeb

Specifickým režimem vztahu samosprávného fondu a naší společnosti je outsourcing vybraných povinností fondu na AMISTA IS.

Tato služba je vhodná pro klienty disponující vlastním, dostatečně rozsáhlým, zkušeným a odborným administrativně investičním zázemím, které je schopno stěžejní povinnosti spojené s fungováním investičního fondu nebo investiční společnosti zajišťovat interně a od naší společnosti tak odebírá služby podle specifické potřeby pro dosažení vyšší efektivity využívající naší specializace a know-how.