Provoz fondů kvalifikovaných investorů podléhá rozsáhlé zákonné regulaci a naším cílem je zajistit dohodnutý rozsah služeb tak, aby výsledkem byla spokojenost investorů při dodržení všech předpisů a odborné péče.

 

Obhospodařování fondu je činností zaměřující se na odborné řízení investic a rizik a plnění dalších povinností vyplývajících z činnosti fondu jako regulovaného subjektu.

 

48
Obhospodařujeme 48 fondů kvalifikovaných investorů.
29
Aktiva námi obhospodařovaných fondů přesahují 29 mld. Kč.

Obhospodařování fondů

Obhospodařování fondu je řízením investic v rámci stanovené investiční politiky včetně řízení rizik spojených s tímto investováním. V rámci této role vykonáváme i úkony v působnosti statutárního orgánu, vše plně v zájmu investorů fondu. Součástí agendy obhospodařovatele je i vydávání statutu fondu, plnění informačních povinností a další činnosti.

V případě námi obhospodařovaných fondů jsme současně jejich administrátorem.

Outsourcing služeb

Specifickým režimem vztahu samosprávného fondu a naší společnosti je outsourcing vybraných povinností fondu na AMISTA IS.

Tato služba je vhodná pro klienty disponující vlastním, dostatečně rozsáhlým, zkušeným a odborným administrativně investičním zázemím, které je schopno stěžejní povinnosti spojené s fungováním investičního fondu nebo investiční společnosti zajišťovat interně a od naší společnosti tak odebírá služby podle specifické potřeby pro dosažení vyšší efektivity využívající naší specializace a know-how.