HENRY IF, podfond ARTEFIN

ARTEFIN je fond kvalifikovaných investorů, který se jako jediný v České republice zaměřuje převážně na nákup a prodej špičkových děl současného českého i zahraničního umění.

Trh s uměním představuje stabilní a dlouhodobě rostoucí alternativu pro diverzifikaci portfolia. Dle CITI GLOBAL ART Market Index dokonce růst cen současného umění mezi lety 1995 až 2020 překonal akciový index S&P500 o 174%.* Dlouhodobá spolupráce s vybranými umělci a dobrá orientace jeho expertního týmu na trhu s uměním poskytují ideální předpoklad maximálního zhodnocení investic.

Investiční fond ARTEFIN nabízí unikátní spojení klíčových služeb v oblasti budování a správy uměleckých sbírek, poskytovaných na jednom místě, a to prostřednictvím partnerských společností řízených zakladateli a spolupracovníky fondu. Kromě galerie disponuje vlastním depozitářem pro profesionální uskladnění uměleckých děl s plným zabezpečením a výhodnými pojistnými podmínkami, specializovanou transportní firmou s proškoleným personálem, nadstandardními kontakty na odborníky v posuzování, konzervování a restaurování uměleckých děl a na špičky v oboru obchodu s uměním.

Úzká spolupráce, dobré vztahy s umělci a možnost akvizice většího počtu děl v delším časovém horizontu umožňuje získat ty nejkvalitnější artefakty z kompletní tvorby umělce i dohodnout výhodné nákupní ceny. Ke zhodnocení oproti běžným cenám na trhu může docházet už v momentě nákupu.

Ekonomické zázemí fondu umožňuje pořídit celé série uměleckých děl, které vznikají v limitovaných počtech kusů, a tím získat exkluzivitu na trhu i schopnost ovlivňovat poměr poptávky a nabídky.

S konvolutem nakoupených uměleckých děl bude nadále pracováno tak, aby se jejich hodnota zvyšovala, například zapůjčováním děl na výstavy v prestižních institucích, podporou publikační činnosti nebo prezentacemi autora prostřednictvím galerie.

*) https://moneywise.com/investing/investing-basics/art-investing-made-easy?utm_source=syn_oath_mon&utm_medium=B&utm_campaign=20501&utm_content=oath_mon_20501_invest+in+iconic+artworks

*) https://www.masterworks.io/

 • Cílový výnos
  7 - 10 % p.a.
 • Zaměření fondu
  nákup a prodej špičkových děl současného českého i zahraničního umění
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  5 %
 • Poplatek za správu
  2 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  30 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu do 3 let
  15 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu 3 až 5 let
  0 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu delší než 5 let
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartální
  V určitých případech (např. při ověřování účetní závěrky auditorem) nemusí být Lhůta pro stanovení aktuální hodnoty CP dodržena, tímto není dotčena zákonná maximální roční lhůta pro stanovení aktuální hodnoty investiční akcie.
 • Výkonnostní odměna
  20 % z růstu hodnoty fondového kapitálu s principem High-Water Mark
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  32 678 952 Kč
 • Třída investiční akcie A
  ISIN: CZ0008046521

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce  0,06 %
6 měsíců  2,14 %
od počátku roku 0,06 %
1 rok  2,48 %
od založení 9,24 %

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.