Ochrana osobních údajů

Ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování oú“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR”) společnost Amista investiční společnost, a.s. tímto sděluje

následující:

Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů ve vztahu k subjektům údajům, kterým je určen tento dokument, je:

AMISTA investiční společnost, a.s.

Sídlo:

Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8

IČO:

274 37 558

Jednající:

Ing. Ondřejem Horákem, předsedou představenstva

Zapsaná v OR: 

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626

(dále jen „Společnost“)

Společnost je správcem osobních údajů vlastníků účastnických cenných papírů vydávaných fondem shromážděných v souvislosti s obhospodařováním anebo administraci investičních fondů. 

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Společnost zpracovává osobní údaje k těmto účelům:
 • plnění smlouvy, na základě, které poskytuje Společnost investorovi investiční služby,
 • plnění právních povinností uložených právními předpisy, např. zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ AML zákon“); zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“); zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKPT“); a dalšími;
 • marketingové a obchodní účely (např. nabízení produktů a služeb).
Důvodem pro zpracování osobních údajů může být smlouva nebo právní předpis. V případě, že zákon ani smlouva nejsou důvodem pro zpracování, požádá Společnost subjekt údajů o souhlas. Na základě již uzavřené smlouvy může Společnost zpracovávat osobní údaje též za účelem přímého marketingu, a to z důvodu svého oprávněného zájmu související se zasíláním nabídek a služeb Společnosti, kontaktování prostřednictvím e-mailu a telefonem. Společnost pro tyty účely bude obvykle užívat informace subjektu údajů. 

Zpracováváme vaše údaje?

Společnost zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů osobních údajů:

 1. vlastníků účastnických cenných papírů vydaných investičními fondy,
 2. protistran smluv, na základě, kterých jsou nabývány aktiva do majetku investičních fondů nebo smluv, které souvisí s majetkem investičních fondů,
 3. dalších osob v souvislosti s obhospodařováním anebo administrací investičních fondů.

Společnost zpracovává osobní údaje výše uvedených subjektů rozsahu, v jakém byly poskytnuty při uzavření smlouvy nebo při jednání o uzavření smlouvy, případně sděleny subjektem údajů později v průběhu trvání smluvního vztahu.

Jaké vaše konkrétní osobní údaje zpracováváme

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

V případě investorů se jedná zejména o následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu či jiná kontaktní adresa, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti, údaj o orgánu, který průkaz totožnosti vydal, daňová rezidence, hodnota prostředků či investičních nástrojů na účtu investora vedeném Společností, rozmezí roční výše příjmu investora, předmět činnosti investora (zaměstnání, podnikání), hodnota majetku investora, a další.

V případě protistran se zejména o následující osobní údaje: 

 • jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu či jiná kontaktní adresa, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti, údaj o orgánu, který průkaz totožnosti vydal, a další. 

Společnost zpracovává kopie průkazů totožnosti v případech, kdy majitel průkazu totožnosti udělí s pořízením a zpracováním kopie občanského průkazu souhlas.

Kdo konkrétně zpracovává vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky Společnosti, a to vždy jen těmi, kteří dané osobní údaje ke své činnosti nezbytně potřebují.

Pracovníky Společnosti jsou jednak zaměstnanci a jednak třetí osoby, které Společnost využívá při výkonu své činnosti.

Společnost může poskytovat osobní údaje zpracovatelům, a to třetím osobám, které vykonávají pro Společnost na základě smlouvy činnosti vyžadující zpracování osobních údajů (např. vedení účetnictví).

Za účelem splnění povinností stanovených právními předpisy, může Společnost dále poskytnout osobní údaje orgánům veřejné moci (např. České národní bance nebo orgánům činným v trestním řízení).

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky.

Jak dlouho vaše údaje zpracováváme

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů, a dále po dobu, po kterou je povinnost osobní údaje uchovávat podle právních předpisů.

Pokud Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracovává je po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně po dobu do odvolání souhlasu.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud je námitka oprávněná, správce zpracování osobních údajů neprodleně ukončí.

Právo na informace

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm Společnost zpracovává, a to včetně informace o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, plánované době zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo požadovat ukončení zpracování (výmaz) osobních údajů. Právo na ukončení zpracování lze uplatnit v těchto případech:

 1. pokud již neexistuje účel,
 2. pokud odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní důvod ke zpracování,
 3. pokud vznese námitku proti zpracování, která je důvodná,
 4. pokud jsou osobní údaje zpracovány protiprávně,
 5. pokud je vymazání nutné ke splnění právní povinnosti nebo
 6. pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 13 let.
Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má dále právo na omezení zpracování osobních údajů. Právo na omezení zpracování lze uplatnit v těchto případech:

 1. pokud jsou zpracovávané osobní údaje nepřesné, na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
 2. pokud je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 3. pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 4. pokud vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy. Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, resp. právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
Právo na odvolání souhlasu

Subjekt údajů má právo kdykoliv souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na případný vzájemný smluvní vztah.

Subjekt údajů bere na vědomí, že odvoláním souhlasu nevzniká Společnosti povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude pro Společnost představovat pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro daný účel, ke kterému byl souhlas udělen, a to po dobu stanovenou právními předpisy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat kdykoliv stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ ), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů.

Další infromace a kontaktní údaje

Poskytnutí osobních údajů Společnosti je dobrovolné. V případech, kdy je Společnost povinná plnit zákonné požadavky, ke kterým je poskytnutí osobních údajů nezbytné může vést neposkytnutí souhlasu k nemožnosti uzavřít smlouvu.

Kontaktní údaje správce

Společnost:

AMISTA investiční společnost, a.s.

Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika

DPO email: gdpr@amista.cz

telefon: + 420 226 233 110

fax: + 420 226 251 020

 

Případné dotazy související se zpracováním Vašich osobních údajů je možné zasílat prostřednictvím e-mailové schránky na pověřence osobních údajů Společnosti: gdpr@amista.cz 

Chcete-li být napřed, zkuste to s námi.