HENRY IF, podfond HYDROGEN 2

Zelený vodík je nezbytným prvkem pro přechod na čistou mobilitu, decentralizaci energetiky, omezení závislosti na dovozu fosilních paliv a dekarbonizaci světa. Členové týmu HYDROGEN2 se pohybují ve vodíkovém byznysu od roku 2007, kdy založili v USA společnost UNITED HYDROGEN GROUP Inc.. V Roce 2019 byl založen první vodíkový fond HYDROGEN1 v ČR, který prostřednictvím investic do vodíkové ekonomiky v USA dosáhl pro investory zhodnocení 300 % za první dva roky existence. UNITED HYDROGEN GROUP Inc. s pomocí fondu HYDROGEN1 úspěšně dokončil výstavbu továrny na výrobu kapalného vodíku, kterou v roce 2020 prodali leaderovi ve vodíkových technologiích společnosti PLUG POWER Inc. a pomohli tím nastartovat její vertikální integraci a globální rozvoj.

Hydrogen2 je fond kvalifikovaných investorů, který navazuje na úspěch prvního vodíkového fondu HYDROGEN1. Strategií je budování obnovitelných energetických zdrojů, budování výroby zeleného vodíku a vodíkové infrastruktury a budování navazujících vodíkových aplikací.  Fond sází na fakt, že poptávka po zelené energii, která by naplnila cíle EU pro produkci zeleného vodíku, se v nadcházejících letech výrazně zvýší a vodík se stane klíčem k zajištění energetické nezávislosti na tradičních producentech ropy a zemního plynu.

 • Cílový výnos
  11 % p.a.
 • Zaměření fondu
  investice do obnovitelných energetických zdrojů, výroby zeleného vodíku, vodíkové infrastruktury a navazujících vodíkových aplikací
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  Třída investičních akcií A - 3 %
  Třída investičních akcií B - 5 %
 • Poplatek za správu
  2 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  30 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu do 3 let
  15 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu 3 až 5 let
  0 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu delší než 5 let
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  Třída investičních akcií A - 5 000 000 Kč
  Třída investičních akcií B - 1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartální
  V určitých případech, např. při ověřování účetní závěrky auditorem, nemusí být Lhůta pro stanovení aktuální hodnoty CP dodržena, tímto není dotčena zákonná maximální roční lhůta pro stanovení aktuální hodnoty investiční akcie.
 • Výkonnostní odměna
  Třída investičních akcií A – 20 % z růstu hodnoty fondového kapitálu s principem High-Water Mark (blíže viz odst. 7.5.1 Statutu)
  Třída investičních akcií B – 50 % z růstu hodnoty fondového kapitálu nad 7 % p.a. s principem High-Water Mark (blíže viz odst. 7.5.1 Statutu)
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  212 141 546 Kč
 • Třída investičních akcií B
  ISIN CZ0008049202

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce   1,95 %
6 měsíců  -1,22 %
od počátku roku 4,46 %
1 rok  4,64 %
od založení 5,73 %

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.