Mezzanine Capital Fund SICAV, Podfond Loan

Mezzanine Capital Fund SICAV se specializuje na investice formou poskytování úvěrů malým a středně velkým fi rmám za účelem realizace jejich investičních záměrů.
 
Fond se primárně koncentruje na oblasti akvizic a fúzí (M&A), poskytování růstového kapitálu, fi nanční aranžmá v oblasti manažerských odkupů (MBO/ MBI) a optimalizací kapitálových struktur fi remních bilancí pro projekty realizované v EU, především v České Republice, na Slovensku, v Německu, Rakousku a Polsku.
 
Mezzanine Capital Fund SICAV je fond určený pro kvalifi kované investory, kterým se tímto způsobem otevírá cesta k atraktivnímu, ale jinak nedostupnému aktivu.
 • Cílový výnos
  9 - 11 % p.a.
 • Zaměření fondu
  poskytování úvěrů malým a středně velkým firmám za účelem realizace jejich investičních záměrů
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max 4 %
 • Poplatek za správu
  2 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  25 % při držbě Investiční akcie investorem po dobu 13 až 24 měsíců včetně
  15 % při držbě Investiční akcie investorem po dobu 25 až 36 měsíců včetně
  5 % při držbě Investiční akcie investorem po dobu 37 až 48 měsíců včetně
  0% při držbě Investiční akcie investorem po dobu delší než 48 měsíců
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  třída A: 1.000.000 Kč
  třída B: 15.000.000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartální
 • Výkonnostní odměna
  třída A: 70 % nad 9 % p.a.
  třída B: 20% nad 8% p.a.
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  N/A 
 • ISIN
  třída A: CZ0008050838
  třída B: CZ0008051398

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce   N/A %
6 měsíců   N/A %
od počátku roku  N/A %
1 rok  N/A %
od založení N/A %
Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Tajemstvím toho být napřed je začít s námi.