TomHol SICAV a.s., podfond TomHol Development

TomHol SICAV a.s. je nemovitostní investiční fond zaměřený na development v oblasti rezidenčního bydlení. Fond přináší investorům příležitost podílet se na výstavbě v rámci České republiky. Reality jsou stabilní a důvěryhodná aktiva. Jde o tradiční odvětví, kam TomHol přináší nové a úspěšné trendy ze západních zemí. Sami zakladatelé jsou významnými akcionáři fondu a osobně se podílí na budování a rozvoji všech nemovitostí v portfoliu.

Důraz na co nejnižší energetickou náročnost při výstavbě a správě rodinných a bytových domů není proklamace. Jde o cíl dosáhnout vysoké kvality a trvalé hodnoty. Základem strategie fondu je precizní příprava nového projektu podložená zkušenostmi samotných zakladatelů fondu, vlastní výstavba či rekonstrukce s možností kontroly kvality v každé fázi projektu a následný prodej nebo aktivní správa nemovitosti.

 • Cílový výnos
  11 % p.a.
 • Zaměření fondu
  nemovitostní investiční fond zaměřený na development v oblasti rezidenčního bydlení
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max 5 %
 • Poplatek za správu
  2 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  10 % z hodnoty investice, držel-li klient akcie po dobu kratší než 1 rok
  5 % z hodnoty investice, držel-li klient akcie fondu po dobu delší než 1 rok a kratší než 3 roky

  0 %, držel-li klient akcie fondu alespoň 3 roky
 • Investiční horizont
  min. 5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  třída A: 1.000.000 Kč
  třída B: 2.000.000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartální
 • Výkonnostní odměna
  třída A: 90 % nad 11 % p.a.
  třída B: 80 % nad 11 % p.a.
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  N/A 
 • ISIN
  třída A: CZ0008051547
  třída B: CZ0008051562

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce   N/A %
6 měsíců   N/A %
od počátku roku  N/A %
1 rok  N/A %
od založení N/A %
Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Tajemstvím toho být napřed je začít s námi.