Historie a současnost FKI v České republice

Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny výhradně zkušeným privátním a institucionálním investorům.  Definice kvalifikovaného investora je uvedena v ust. § 272 zák. č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). 

Zjednodušeně řečeno, kvalifikovaným investorem je česká nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která investuje:

  • nejméně 125 000 Euro (nebo jeho ekvivalent v Kč) a potvrdí, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu; nebo
  • nejméně 1 mil. Kč, pokud administrátor příslušného fondu potvrdí, že investice odpovídá jejímu finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem. V tomto případě musí potenciální zájemce o investování absolvovat tzv. investiční test.

Mezi další důležité subjekty lze zařadit i institucionálního investora, kterým může být banka, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, penzijní fond a další, kteří sdružují peníze na nákup cenných papírů, nemovitostí a jiných investičních aktiv nebo na poskytnutí půjček.

Alternativní fondy a jejich činnost prochází v České republice od roku 2006 postupným vývojem.

Počátky fondů kvalifikovaných investorů v České republice souvisejí s novelou zákona o kolektivním investování, která vstoupila v účinnost 26. května 2006. Tím byl mezi speciální fondy, do té doby určené pouze pro kolektivní investování veřejnosti, zařazen investiční nástroj určený tzv. kvalifikovaným investorům.

V porovnání s fondy pro investory z řad veřejnosti (tzv. retailové fondy) se liší mimo jiné

  • nižší mírou regulace
  • volnějšími pravidly při stanovování investiční politiky
  • volnějšími investičními limity

První fond FKI v ČR

Prvním fondem kvalifikovaných investorů v České republice se na základě povolení ČNB ze dne 16. ledna 2007 stal otevřený podílový fond AMISTA Garancia, AMISTA investiční společnost, a.s.
V roce 2013 vstoupila v platnost směrnice o správcích alternativních fondů (AIFMD) a dochází k jednotné evropské regulaci, která významně ovlivňuje stávající nastavení pravidel investování.

Kam dál?