Jak založit a strukturovat fond FKI

Fond kvalifikovaných investorů je regulovaným investičním nástrojem podléhající dohledu ČNB a při jeho zakládání je třeba zohlednit jeho regulatorní specifika a pravidla.

Fondy jsou určeny zkušeným privátním a institucionálním investorům, fyzickým a právnickým osobám, tzv. kvalifikovaným investorům. Fond kvalifikovaných investorů musí mít nejméně 2 investory, horní limit není stanoven.

Každý fond musí mít stanoven svého obhospodařovatele, administrátora a depozitáře.

 Výkon činnosti obhospodařovatele, administrátora, depozitáře fondu je možný pouze s povolením ČNB, více v bodě 4. správa fondu.

Proces založení investičního fondu je odlišný v režimu obhospodařovaného a samosprávného fondu.

Fond obhospodařovaný investiční společností vyžaduje pouze zápis do seznamu vedeného ČNB, zatímco ke vzniku samosprávného fondu je nezbytné povolení ČNB.

Cenné papíry vydávané fondy kvalifikovaných investorů mohou být investorům nabízeny a následně obchodovány veřejně.

Kam dál?